رشد شرکت های دانش بنیان


مدیریت و توسعه هر بنگاه اقتصادی نیاز به دانش نوین مدیریتی و دیدگاه جامع و عمیق نسبت به مسائل و قوانین مربوط به کسب و کار دارد.
بنگاه های اقتصادی دانش بنیان که عموماً توسط کارآفرینان جوان و نوآور راه اندازی شده اند نه تنها از این قائده مستثنی نیستند، بلکه به دلیل ماهیت نو و جدید بودن خود، گاهاً در مقایسه با حوزه های سنتی کسب و کار نیاز به بررسی ، تحلیل و برنامه ریزی های پیچیده تری در امور مدیریتی هستند. از این رو شرکت پیشرو ارزآوران اسپاد با هدف آموزش و توانمند سازی مدیران و کارآفرینان جوان طی برنامه ریزی های منظمی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی شرکت های دانش بنیان در حوزه های کاربردی مربوط به کسب و کار مینماید.
در این راستا با عنایت به اهمیت مباحث مالی، مالیاتی، تامین اجتماعی، قانون کار، قانون تجارت و شرایط انعقاد قراردادها در فرآیند گردش کار شرکت ها این موضوعات در اولویت برگزاری دوره های آموزشی قرار گرفته است.

 

سرفصل و محتوای دوره
بازاریابی و مهندسی فروش به صورت جریان وجوه نقد
آموزش نکات حقوقی قراردادهای تجاری (داخلی و بین المللی)
استراتژی های حقوقی قراردادهای فناوری محور و ارزش گذاری دارایی های نامشهود
مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
سنجش عملکرد و سیستم انگیزشی و افزایش کارایی منابع انسانی
آموزش سیستم مدیریت دانش در شرکت های دانش بنیان
آموزش و کمپ شکار فرصت های نوآوری
کارگاه اصول مذاکرات تجاری و استفاده از زبان بدن

 

فهرست