زبان بدن


زبان بدن کانال ارتباطی غیر کلامی و منحصر به فردی است که توسط آن اطلاعاتی را منتقل میکنیم. برای اولین بار که شخصی را ملاقات میکنیم در همان لحظات اولیه درباره دوستی یا دشمنی آن ها و احتمال صمیمی شدن یا نشدن با آن ها قضاوت می کنیم که این تصمیمات حاکی از زبان بدن طرف مقابل می باشد.

 

بر اساس تحقیقات انجام شده بر روی مخاطبان مختلف نتایج به دست آمده حاکی از آن است که تاثیر افراد بر روی دیگران فقط ۷ درصد از کلماتی که استفاده میکنند ناشی میشود و ۳۸ درصد از طرز ادای کلمات و تن صدا و ۵۵ درصد از زبان بدن حاصل میشود.

 

قدرت در دستان شماست

چگونه از کف دست ها و نیز از دست دادن برای کنترل کردن دیگران استفاده کنیم؟
در ایام قدیم از کف دست باز برای نشان دادن این که هیچ سلاحی در دست پنهان نشده استفاده میشد.
دست ها مهم ترین ابزار تکامل انسان هستند و اتصالات بین دست و مغز انسان بیش از هر اندام دیگر است.
وقتی انسان ها میخواهند روراست و صادق بودن خود را نشان دهند اغلب اوقات کف یک دست یا هر دو دستشان را به طرف شخص مقابل میگیرند.
در همه جای دنیا کف دست ها برای نشان دادن نگرش باز و صادقانه استفاده میشود.

 

سه حرکت اصلی کف دست در رابطه با سلطه و فرمان وجود دارد:

۱-وضعیت کف دست رو به بالا
از حرکت کف دست رو به بالا هنگامی استفاده میشود که نگرش مطیع و بی آزار وجود داشته باشد، این یادآور حرکت ملتمسانه است و در ضمن نشان دهنده بی آزاری و بی سلاحی است.
وقتی در این وضعیت از شخصی چیزی بخواهید او احساس نمیکند که وادار به این کار شده است و بعید است که از آن درخواست احساس تهدید کند.

 

 

۲-وضعیت کف دست رو به پایین
کف دست رو به پایین حس قدرت و حاکمیت را منتقل میکند و شخص مقابل احساس میکند که به او دستور داده شده است و ممکن است نسبت به شما احساس ضدیت کند
در مذاکرات چرخاندن دست از وضعیت رو به بالا به وضعیت رو به پایین تصویر شما را به کلی دگرگون میکند
در سلام نازی ها کف دست مستقیما رو به پایین نماد قدرت و استبداد در آن دوران است. اگر هیتلر در سلام خود از کف دست رو به بالا استفاده میکرد هیچکس او را جدی نمیگرفت و احتمالا به او میخندیدند.

 

 

 

 

۳-وضعیت کف دست بسته
وضعیت کف دست بسته با یک انگشت رو به جلو در واقع مثل مشتی است که شخص از انگشت اشاره به عنوان چماق نمادین استفاده میکند. این حرکت به طور ناخودآگاه باعث بروز احساسات منفی در دیگران میشود.
حرکت کف دست بسته با یک انگشت رو به جلو یکی از ناراحت کننده ترین حرکاتی است که کسی هنگام صحبت کردن میتواند استفاده کند خصوصا اگر با کلمات دستور ادا بشود.

 

 

آشکار شدن راز ذهن با استفاده از زبان بدن پاها
اندام های بدن هرچقدر دورتر از مغز باشند آگاهی ما از کاری که انجام میدهند کمتر است. این بدان معنا است که پاها منبع اطلاعاتی مهمی در مورد نگرش دیگران هستند زیرا بیشتر مردم نمیدانند با پاهایشان چکار میکنند. مردم هرگز نمیتوانند با پاهایشان تقلب کنند بر خلاف کاری که با چهره شان انجام میدهند.
یک نفر ممکن است وانمود کند که خیلی خونسرد و آرام است اما با پاهایش به زمین بکوبد یا نوک پاهایش را کوتاه به هوا پرتاب کند و یا راز خود را از اینکه نمیتواند از آن موقعیت فرار کند فاش کند.
(تکان دادن تند تند پا،مانند تلاش مغز برای فرار کردن از چیزی است که دارد تجربه میشود)

 

هدف پاها
پاهای انسان برای خدمت به دو هدف تکامل یافتند. حرکت به جلو برای کسب چیزی که میخواهیم و فرار از خطر.
از آنجا که مغز انسان برای کمک به این هدف طراحی شده(یعنی پیش رفتن به سمت آنچه میخواهیم و دور شدن از آنچه نمی خواهیم) طرز قرار گرفتن پاهای اشخاص آنچه را که میخواهند فاش میسازند به عبارت دیگر پاها نشان میدهند که شخص میخواهد به گفتگو ادامه دهد یا خیر.
پاهای باز یا روی هم نیانداخته نگرش چهار وضعیت ایستاده اصلی یا تسلط است و انداختن پاها روی هم حاکی از نگرش بسته یا نامطمئن است.

 

۱-وضعیت خبردار
این وضعیت رسمی است که نشان دهنده نگرش خنثی و بی تصمیم فرد در مورد وضعیت رفتن یا ماندن است. بیشتر اوقات زنان از این وضعیت استفاده میکنند تا با پاهای بسته بگویند حرفی برای گفتن ندارند. دانش آموزان هم وقتی که معلمشان حرف میزند در مقابل معلمشان اینگونه می ایستند.
نظامیان رده پایین نیز موقع حرف زدن با افسران ارشد یا مقامات و یا کارمندان در مقابل رئیس از این حرکت استفاده میکنند. یعنی حرفی برای گفتن ندارند.

 

۲-پاهای از هم باز
این حرکت اساسا یک حرکت مردانه است که هردو پا را محکم روی زمین میگذارند و به وضوح میگویند که قصد رفتن ندارند.این حرکت حاکی از سلطه و حاکمیت مردان است و نگرش برتری جویانه مرد را میرساند.

 

۳-یک پا بطرف جلو
در این حالت حرکت وزن بدن به یکطرف لگن منتقل میشود. بطوریکه پای جلوی پیش می آید. وضعیت یک پا به جلو به جایی که ذهن میخواهد برود اشاره میکند.
این سرنخ ارزشمندی در رابطه با مقاصد آنی شخص است. زیرا ما یک پای خودمان را در جهت افکارمان و جایی که میخواهد برود پیش میگذاریم.

 

۴-گذاشتن پا روی پا(در حالت ایستاده)
وقتی به جلسه ای از زنان و مردان میروید دقت کنید میبینید که بعضی ها دست به سینه ایستاده اند و و یک پای خود را روی پای دیگر گذاشته اند. وقتی بیشتر دقت کنید میبینید که آنها بیشر از آنچه در عرف جامعه است از همدیگر فاصله گرفته اند.
معمولا بیشتر آدمها وقتی بین کسانی هستند که آنها را خوب نمیشناسند بصورت پا روی پا و و دست به سینه می ایستند. بررسی های به عمل آمده نشان میدهد کسانی که اعتماد به نفس کمی در جمع دارند در حالت ایستاده پا را به روی پای دیگر می اندازند.
انداختن پاها روی هم نه تنها افشاگر عواطف منفی یا تدافعی است بلکه باعث میشود که احساس عدم امنیت شخص معلوم شود.

 

وضعیت اصلی سر

۱-سر بالا
وقتی سر طوری بالا گرفته میشود که چانه کاملا جلو می آید نشان احساس برتری،یا تکبر است.در این حالت شخص عملا گلویش را نشان میدهد و قد وی بلندتر نشان داده میشود و این امر باعث میشود به دید حقارت به دیگران نگاه کند.

 

۲-گرایش سر به یک طرف
این حالت نشانه تبعیت و تسلیم است. در این حالت شخص کوچکتر نشان داده میشود و کمتر تهدید کننده است. منشا این حرکت احتمالا گذاشتن سر نوزاد روی شانه یا سینه والدین است و معنای مطیعانه و غیر تهدید آمیزی را منتقل میکند.
سر متمایل شده به یک طرف گردن آسیب پذیر را نمایان میکند و باعث میشود شخص کوچکتر و مطیع تر بنظر برسد. معمولا انسان ها وقتی به چیزی علاقه مند میشوند سرشان را به یک طرف متمایل میسازند و زنان از این حرکت برای نشان دادن علاقه به مردان رویایی شان استفاده میکنند.

 

۳-سر رو به پایین
وقتی چانه کسی به سمت پایین است نشان دهنده ی این است که نگرش شخص منفی،قضاوتگر و یا تهاجمی است.
مجموعه حرکات انتقادی معمولا با سر رو به پایین انجام میشود و تا زمانی که سر شخص بالا نیامده و اصلاح نشده، مشکل خواهیم داشت.

 

فهرست