مدیریت استراتژیک سازمان ها


هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات چندگانه ای که سازمان را قادر می سازد به هدف های بلند مدت خود دست پیدا کند مدیریت استراتژیک سازمان نامیده می شود.

 

مدیریت استراتژی برای کسب موفقیت سازمانی بر چندین عامل تاکید دارد
هماهنگ کردن مدیریت
بازاریابی
امورمالی
تولید
تحقیق و توسعه

 

فرآیند مدیریت استراتژی ۳ مرحله دارد
۱- تدوین استراتژی ها
۲- اجرای استراتژی ها
۳- ارزیابی استراتژی ها

۱-تدوین استراتژی(strategy formulation)
داخلی سازمان،تعیین اهداف بلند مدت و در نظر گرفتن استراتژی های مختلف و انتخاب استراتژی خاص جهت ادامه فعالیت هایی که شرکت می خواهد انجام دهد، فعالیت هایی که می خواهد از آن خارج شود، شیوه تخصیص منابع، تصمیم گیری درباره گسترش یا متنوع ساختن فعالیت، تصمیم ورود به بازارهای بین المللی
تصمیماتی که در زمینه تدوین استراتژی ها گرفته می شود سازمان را متهعد می کند که برای یک مدت نسبتا طولانی: محصولاتی خاص تولید می کند، در بازارهای مشخص فعالیت می کند، از منابع و فناوری های مشخصی استفاده کند.
چه خوب و چه بد تصمیمات استراتژیک نتایج چند وجهی و آثار دیرپا، پا بر سازمان می گذارد.

۲-اجرای استراتژی(strategy performance)(strategy formulation)
برای اجرای استراتژی ها ایجاب می کند که سازمان هدف سالیانه در نظر بگیرد، سیاست ها را تعیین کند، در کارکنان انگیزه ایجاد کند و منابع را به گونه ای تخصیص دهد که استراتژی تدوین شده اجرا گردد.
موفقیت این مرحله بستگی به ایجاد انگیزه بین کارکنان به وسیله مدیران دارد و این نوعی هنر (و نه علم) است.
هر یک از بخش ها و واحدهای سازمانی باید به این پرسش پاسخ دهند ، برای اینکه در اجرای استراتژی های سازمان، نقش خود را به خوبی ایفا کنیم چه باید بکنیم؟ چگونه این کار را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم؟

۳-ارزیابی استراتژی ها(strategy evaluation)(strategy formulation)
سه فعالیت برای ارزیابی استراتژی:

بررسی عوامل داخلی و خارجی که پایه و اساس استراتژی کنونی قرار گرفته اند
محاسبه و سنجش عملکردها
اقدامات اصلاحی
بدین سبب باید استراتژی ها را مورد ارزیابی قرار داد چرا که موفقیت امروز نمیتواند موفقیت فردا را تضمین نماید.
موفقیت همیشه باعث بروز مسائل جدید و گوناگون می شود
سازمانی به وضعیت کنونی خود بسنده کند یا دچار نخوت و تکبر شود محکوم به فنا خواهد بود.

 

 

پیتر دراکر
کار اصلی مدیریت استراتژیک این است که از زاویه ماموریت شرکت به سازمان نگاه کند( کار اصلی ما چیست؟)

مراحل مدیریت استراتژیک در تجزیه و تحلیل کتبی

مرحله ۱: شناسایی ماموریت، اهداف و استراتژی های کنونی شرکت

مرحله ۲: تدوین بیانیه ماموریت سازمان

مرحله ۳: شناسایی فرصت ها و تهدیدات خارجی سازمان

مرحله ۴: تهیه ماتریس بررسی رقابت (CPM)

مرحله ۵: تهیه ماتریس ارزیابی عوامل خارجی سازمان (EFE)

مرحله ۶: شناسایی نقاط ضعف و قدرت داخلی سازمان

مرحله ۷: تهیه ماتریس ارزیابی و عوامل داخلی سازمان (IFE)

مرحله ۸: تهیه ماتریس تهدیدات، فرصت ها، نقاط ضعف و نقاط قوت (SWOT)
ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE)
ماتریس گروه مشاورین بوستون (BCG)
ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM)

مرحله ۹: تعیین هدف های بلند مدت و ارائه استراتژی های خاص (هزینه استراتژی ها باید مشخص باشد)

مرحله ۱۰: باید شیوه اجرای استراتژی های پیشنهادی و نتایج مورد نظر کاملا مشخص باشد

مرحله ۱۱: هدف سالانه و سیاست ها مشخص باشد
پایه های مدیریت استراتژیک بر اساس میزان درکی قرار دارد که مدیران از عوامل زیر دارند: شرکت های رقیب، بازارها ، قیمت ها، عرضه کنندگان مواد اولیه، توزیع کنندگان، دولت ها، بستانکاران، سهامداران و مشتریان که در سراسر دنیا وجود دارند.
با توجه به موقعیت سازمان ها و محدودیت های آنان در بازار کنونی کشور و استفاده از تئوری های روز جهان به وسیله مدیریت استراتژیک در سازمان ها، ناکارآمدی سیستم کنونی سازمان شما اصلاح میشود و فعالیت شرکت بر اساس یک سیستم هوشمند پویا متحول میشود.
در این دوره تلاش میکنیم که سیستم استراتژیک و هدفمندی را برای شرکت ها ارائه دهیم و از طریق رد و بدل شدن نظرات کارشناسان و مدرسان دفاتر برنامه ریزی به یک فهم و نتیجه مشترک برای طراحی سیر تحول شرکت ها دست یابیم.

 

سرفصل و محتوای دوره
مدیریت استراتژیک و هوشمندی استراتژیک و مؤلفه های آن
بررسی محدودیت های برنامه ریزی و نظام پیاده سازی استراتژیک از طریق ارزیابی موقعیت شرکت در بازار
پیاده سازی مستمر پایش و بررسی محیط بیرونی سازمان ها برای دستیابی به استراتژی مناسب محیطی
استقرار پایگاه های اطلاعاتی به روز برای تصمیم گیری های مناسب شرایط
ارائه دورنمای تحول سازمان ها به عنوان ابزار قدرتمند پیشرفت سازمان ها
ارائه الگوی جامع استراتژی برای شرکت شما و ارائه جزئیات استراتژی با توجه به موقعیت سازمان شما

 

فهرست