مشاور سرمایه گذاری


در فضای رقابتی امروزه هدایت سرمایه در راستای اهداف از پیش تعیین نشده برای حصول بازده مناسب از آن، یکی از فعالیت های مهم مشاوره ای محسوب میگردد. نتایج و بازخورد سرمایه گذاری های گذشته که بدون مطالعه انجام شده است گواه این است که خسارات جبران ناپذیری متوجه سرمایه گذاران کرده است.
هدایت سرمایه گذاری باید با انجام مطالعات بازار، تحقیقات بازاریابی، بررسی های موشکافانه، تکنولوژی های موجود از لحاظ فنی و نیز تحلیل ها انجام میگیرد.
یک مشاور سرمایه گذاری درک عمیقی از بازار و فرصت های آن دارد.
مشاوران تجاری در هر مرحله از سرمایه گذاری و آنالیز بازار راهکارهای خاصی را ارائه می دهند چون آنان دائما در حال آنالیز بازار هستند و این بازار را هر روز رصد می کنند.
ماموریت مشاور سرمایه گذاری بالا بردن سطح کیفی زندگی و افزایش ثروت مشتریان از طریق مشاوره در زمینه سرمایه گذاری های سودآور و استفاده نوآورانه و علمی از محصولات نوین است.
مشاوران مالی مانند پزشکان تغذیه هستند آنان پس از صحبت بر روی پارامترهای مالی تان جنبه رفتاری و شخصیتی شما را آنالیز و بهترین مسیر را پیشنهاد می دهند و در طول مسیر همراه شما میمانند.

 

مطابق پژوهش های موسسه راسل در آمریکا یک مشاور مالی در ۴ زمینه می تواند به مشتریان خود خدمات ارائه دهد
راهنمایی گزینه های سرمایه گذاری
برنامه ریزی مالی
بهینه سازی سبد سرمایه گذاری
کمک به افراد جهت جلوگیری از اشتباهات مالی

 

فهرست