ژیروسکوپ استراتژیک


در قرن اخیر برنامه یزی یکی از مهم ترین و بارزترین فعالیت هایی است که تمامی مدیران در شرکت ها باید به آن اهتمام ورزند و هر ساله هزینه بسیاری صرف میشود تا برنامه های آن ها برای اهداف کوتاه مدت، میان مدت و اهداف استراتژیک نهایی شرکت برای توسعه، طراحی و سپس اجرا گردد.
اما با توجه به تحقیقات صورت گرفته در اکثر شرکت های داخلی و خارجی مشخص گردیده است که استخراج و اجرای برنامه های مشخص شده به صورت گسترده نسبت به برنامه های از پیش تعیین شده انحراف بسیار زیادی داشته که این موضوع هزینه های بسیار زیادی بر شرکت ها تحمیل می نماید و به همین علت باعث عقب ماندن از بازار رقابتی و به نتیجه نرسیدن تلاش های آنان برای رسیدن به اهداف بلند مدت خود می گردد و در بلند مدت باعث زیان دهی و خارج شدن شرکت ها از بازار رقابتی میگردد.
به همین دلیل بر اساس مطالعات جهانی در این زمینه و با استفاده از تئوری های روز جهان جای برنامه ریزی های استراتژیک شرکت ها، ژیروسکوپ استراتژیک ارائه و پیشنهاد میگردد که هم انحراف از برنامه ریزی های مشخص شده را به سرعت نشان میدهد و هم در کمترین زمان با اصلاح مدون جریان اجرایی شرکت، با برنامه ریزی های جدید و استقرار آن ها در شرایط مختلف اختلاف معیار نسبت به مسیر اصلی برنامه توسعه بلند مدت شرکت را اصلاح میکند.

سرفصل و محتوای دوره
بررسی دلایل عدم قطعیت در بازار ایران و بازار جهانی
چگونه بستر استقرار استراتژی های شرکت را فراهم کنیم؟
چه نوع استراتژی مناسب شرکت شماست؟
ژیروسکوپ استراتژیک و مؤلفه های آن
بسترهای استراتژیک: تمامیت، عاملیت، تعهد
ارائه الگوی جامع استراتژیک برای شرکت شما و ارائه جزئیات مورد نظر
پیش بینی آینده کاری شرکت و تنظیم اهداف استراتژیک شرکت براساس آن
روی آوری به ژیروسکوپ استراتژیک به جای برنامه ریزی استراتژیک

فهرست