اصول قدرت

اصول قدرت قوانین قدرت راهنمایی است برای همه افرادی که تشنه قدرت هستند، میخواهند قدرت را ببینند، داشته باشند و در برابرش مسلح شوند.نداشتن قدرت و کنترل بر افراد و رویدادها تحمل ناپذیر است زیرا حس ناتوانی برای ما عذاب…
بیش تر بخوانید
فهرست