تبلیغات

تبلیغات     تبلیغات یعنی ابلاغ یک پیام از طریق یک رسانه به گروهی معین با صرف یک هزینه و در یک رابطه غیر شخصی: ابلاغ یک پیام: ممکن است تجاری،سیاسی، فرهنگی و یا غیره باشد. از طریق یک رسانه:…
بیش تر بخوانید
فهرست