مذاکره

مذاکره فرهنگ مارین وبستر مذاکره را عمل یا فرآیند گفت و گو برای دستیابی به توافق بر سر مسئله ای تعریف کرده است. در فرهنگ امریکن هر پکیج مذاکره به صورت عمل یا فرآیند گفتگو با دیگران برای دستیابی به…
بیش تر بخوانید
فهرست