موانع خلاقیت

موانع خلاقیت   ۱– انسان اول همه مفروضیات اضافی را برای یک مسئله درنظرمیگیرد.ما آدم ها معمولا در چهارچوب فکر میکنیم و این چهارچوب، ذهن را برای خلاقیت محدود میکند. . ۲- انسان وقتی با مشکل مواجه میشود با اولین…
بیش تر بخوانید
فهرست