نفوذ در بازار

نفوذ در بازار   از نفوذ بازار می توان برای تعیین میزان حجم فروش شرکت در برابر فروش کل یک محصول خاص استفاده کرد. محاسبه نفوذ بازار میزان پتانسیل محصول برای افزایش فروش آن را نشان می دهد. به عبارتی…
بیش تر بخوانید
فهرست